Regulamin TRI2Help

Regulamin akcji charytatywnej „TRI2help” (dalej: „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji charytatywnej „TRI2help” jest Fundacja Miasta Sportu z siedzibą w Józefosławiu, ul. Aleja Bzów 19 lok. 2 (05-509) wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549989, NIP: 1231296610, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Akcja charytatywna „TRI2help” polega na pozyskaniu darczyńców na rzecz Organizatora przy udziale znanych osób w związku z imprezami: Enea IRONMAN 70.3 Gdynia odbywającą się w dniach 9-11.08.2019 r oraz IRONMAN 5150 Warsaw odbywającą się w dniach 15-16.06.2019 r.

3. Warunkiem uczestnictwa osoby znanej w imprezie, o której mowa w ust. 2, jest pozyskanie darczyńców na zadeklarowaną przez nią kwotę na wskazany cel charytatywny.

4. Lista znanych osób, wyrażających chęć wzięcia udziału w triathlonie wraz z celem charytatywnym oraz zadeklarowaną kwotą została szczegółowo wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Akcji charytatywnej może być każda osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana na stronie internetowej ironmangdynia.pl („Uczestnik”).

2. Uczestnik przystępując do Akcji charytatywnej potwierdza, że:

a)akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

b) spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Aukcji.

3. Aby wziąć udział w Akcji charytatywnej, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie internetowej ironmangdynia.pl, wybrać cel charytatywny, który pragnie wesprzeć określoną przez siebie kwotą darowizny oraz dokonać wpłaty za pośrednictwem strony internetowej

III. Przebieg Akcji

1. Informacja na temat Akcji charytatywnej opublikowana zostanie na stronie internetowej ironmangdynia.pl w dniu 22 stycznia 2019 r.

2. Kwota darowizny wpłacana przez Uczestnika trafia na rachunek bankowy Organizatora, który następnie przekaże ją na wskazany przez Uczestnika cel charytatywny po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line).

3. W razie zebrania zadeklarowanej przez znaną osobę kwoty na wskazany cel charytatywny, osoba ta wystąpi w triathlonie podczas Enea IRONMAN 70.3 Gdynia i/lub IRONMAN 5150 Warsaw.

4. Jeżeli nie uda się uzyskać zadeklarowanej przez znaną osobę kwoty, może ona odstąpić od udziału w triathlonie. W takim wypadku Organizator wpłaci na określony cel charytatywny zebraną kwotę po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line).

5. Akcja charytatywna będzie przeprowadzana w dniach od 22 stycznia 2019 do 30 września 2019 roku,

IV. Dane osobowe

1. Organizator – Fundacja Miasta Sportu z siedzibą w Józefosławiu, ul. Aleja Bzów 19 lok. 2 (05-509), informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi.

2. Organizator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach:

a) niezbędnych do realizacji zawartej umowy darowizny lub podjęcia działań przed jej zawarciem, w szczególności w celu umożliwienia przekazania środków pieniężnych na rzecz Beneficjentów, o których mowa w Załączniki nr 1 czy raportowania;

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków związanych z prowadzeniem sprawozdawczości Organizatora oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,

c) związanych z realizacją zadań statutowych Organizatora tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak działania służące promowaniu i upowszechnianiu zadań objętych celami statutowym

4. Dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres realizacji umowy oraz przez okres przechowywania danych określony w przepisach prawa lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

5. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane przez Organizatora partnerom oraz podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kadrowe, płacowe, archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Odmowa podania przez Uczestnika danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy darowizny oraz podjęcie przez Organizatora działań zmierzających do wsparcia Beneficjentów określonych w Załączniku nr 1.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego.

 

Zbiórki #TRI2help

SPONSOR TYTULARNY

PARTNER GŁÓWNY

SPONSOR OFICJALNY

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI